Information i forbindelse med corona

Hvis I mangler informationer, så skriv på kontor@loedderupfri.dk eller ring til Frank 30132524 eller Vivi 61743066.

11. september

Folder fra sundhedsstyrelsen til forældre i daginstitutioner og skoler

26. august

Hermed retningslinjer for brug af børnehave og vuggestue.

29. maj

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

 • Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19
 •  
  • På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.
  • COVID-19 fripladstilskud kan søges til:
  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.
  • Elevens biologiske/ adoptivforældre kan søge
  • Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.
  • Ansøgningsskema og vejledning findes kan evt hentes på kontoret eller downloades nedenfor.
 • Ansøgningsskema m. vejledning om særlig økonomisk støtte i forb. COVID 19

14. maj

 • Undervisningen skal starte op for alle elever fra på mandag. Dette skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt, så det vil være en grundlæggende forskellig organisering af skoledagen, de unge mennesker møder ind til.

  Vi deler undervisningen op i et formiddagshold og et eftermiddagshold. På den måde kan vi styre plads- og rengøringsbehov på bedst mulig måde. Organiseringen kan ændre sig over tid, men dette bliver opstartsformen.

   Der er derfor et nyt skema gældende for alle elever, som kan ses her.

  0.- 5. årg.
  Undervisningen starter hver dag kl. 8.00 til 11.30 (for 5. årg. hold 1 slutter undervisningen mandag kl. 12.50 efter musik)

  Skemaet vil - med ganske få ændringer - ligne det, de har nu, men er selvfølgelig afkortet. 4. årg. får Britt til engelsk i den kommende periode og en ekstra musiktime, for at skabe et sammenhængende skema for dem.

  Undervisningen foregår uændret i de rammer, I kender med indskolingen i fællessalsområdet og 3.- 5. i deres klasser.

   6.- 9. årg.
  Undervisningen starter hver dag kl. 12 til 16.

  Undervisningen vil foregå som fagdage, hvor én lærer har dem hele eftermiddagen til et fag eller en faggruppe. Arbejdet vil blive kombineret med fjernundervisning.

  Vi opfordrer til, at man kommer så tæt på mødetid som muligt. Ved skiftet til middag sendes de yngste elever ud, før 6.- 9. årg. kan komme ind på skolen.

  Denne organisering sikrer, at vi kan håndtere hygiejne-kravene i løbet af dagen og i forbindelse med elevskift.

  Vi er opmærksomme på, at bustider kan være en stor udfordring for elever, der skal møde kl. 12, men vi håber, at I kan finde løsninger på dette evt. ved fælles aftaler. Busafgange efter kl. 16 passer mod Ørding og Nykøbing.

   Praktiske forhold:

  • Ved ankomst skal man afspritte hænder ved indgangen.
  • Der er fokus på håndhygiejne, afstand og overfladerengøring.
  • Vi opfordrer til, at man skifter tøj hver dag

  1. årg.
  • Der er kommet et nyt fag ”orientering” med Kåre Jensen på skemaet. Faget dækker historie, naturfag.
  • Undervises i eget lokale.
  • Garderobe og toilet i pigeomklædning

  1. årg.
  • Undervises i 3. – 4. årg.’s lokaler
  • Garderobe og toilet i drengeomklædning

  1. årg.
  • Undervises i eget lokale
  • Toilet til højre ved gymnastikindgang
  • Bruger garderobestativer i fællessal

  1. årg.
  • Undervises i 7.- og 9.’s lokaler.
  • Toilet til venstre ved gymnastikindgang + toilet ved vandautomat.
  • Bruger ”egen” garderobe med behørig afstand

10. maj

 • Der åbnes for skolegang for 6.- 9. årg. fra mandag d. 18. maj. Vi venter på eventuelle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der kan have indflydelse på, hvordan undervisningen kan organiseres. Når dette er på plads udsendes der skema og informationsmail til alle.

7. maj

 • Vi afventer regeringens udmelding om genåbnet skolegang for alle elever.

17. april

 • Vi informerer igen gennem mail og fredagsbreve/månedsbreve, som før nedlukning. Denne side opdateres således ikke længere.

15. april

14. april

11. april

Genåbning af børnehave og vuggestue
Vi har nu rammerne omkring åbning mandag d. 20. april klar. I kan læse beskrivelsen her. Der er mange nye forhold i den måde, dagligdagen skal fungere på, som alle lige skal vænne sig til, men alle tiltag er alene gjort for at mindske smitterisikoen i forhold til børn, familier og ansatte.
Vi tilstræber at holde en åbningstid fra 6.30-16 og dermed undgå nødpasningsordning. Dette er under forudsætning af, at vi kan undgå omfattende sygdom blandt ansatte. 
Pasning af børn i den kommende uge er fortsat kun nødpasning, og I skal kontakte Vivi, som I plejer.

I kan i øvrigt læse vejledningen fra Daginstitutionernes Landsorganisation her

9. april
Skole, SFO og tidlig SFO starter op torsdag den 16/4 efter den foreløbige plan. Dette fremgik ikke tydeligt af orienteringen fra i går. Den er nu rettet.

8. april
Plan for opstart af Børnehave, SFO og skoleundervisning af 0.- 5. årg.
Det skal understreges, at dette er en foreløbig plan. Vi afventer bl.a. udmelding fra Morsø Kommune, der har myndigheden på dagpasningsområdet. Vi forbeholder os også retten til at ændre dette, hvis de har medtaget væsentlige forhold, vi ikke måtte have fået indtænkt i vores planlægning.

Børnehave - vuggestue
Børnehaven starter op mandag d. 20. april. Dette skyldes bl.a. at vi skal ansætte tre nye vikarer til erstatning for gravide medarbejdere. Disse skal findes og instrueres, så vi kan sikre en god og sikker opstart for børnene. Herudover skal vi have flyttet en del rundt, for at alle børn får den mængde kvadratmeter, de har behov for i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

I vil få mere udførlig information tirsdag om form og rammer.

Nødpasning gælder således fortsat i næste uge. Har I brug for dette, så kontakt Vivi på nummeret øverst på siden. Husk senest tilmelding dagen før kl. 10 (altså mandag kl. 10)

Tidlig SFO
Tidlig SFO starter torsdag d. 16/4. I tidligere udsendt mail var dette fastsat til onsdag. Vi kan ikke nå at etablere de fysiske rammer så hurtigt og er derfor nødt til at udskyde opstarten til torsdag.
På grund af pladskravene fra Sundhedsstyrelsen er det besluttet, at spirerne skal være i Indskolingens lokaler. 
I får yderligere information tirsdag.

SFO
SFO starter torsdag 16/4.
Der er nødpasning på samme måde som hidtil indtil onsdag. Har I behov for det, kontaktes Flemming på tlf. 30915952 senest mandag kl. 10, medmindre I allerede har lavet aftale, så gælder den selvfølgelig.

Skoleundervisning for 0.- 5. årg.
Skolen starter torsdag d. 16/4
Indskolingen flytter midlertidigt over i Overbygningens lokaler (ved siden af fællessalen). Dette sker for at sikre, at vi kan skabe den fornødne afstand mellem dem i undervisningen. Sundhedsstyrelsen har bestemt, at den sikre afstand er 2 meter. Dette kan vi tilgodese ved at flytte dem.
Ordningen skal bestå indtil den 10. maj. Herefter kender vi jo ikke eventuelt nye tiltag.
Undervisningen er planlagt til at følge deres skema. Der kan dog komme ændringer til dette, når vi kommer dybere ned i planlægningen.

3.- og 4 årg.
De er ikke så mange elever, så de kan fortsat være i deres klasseværelser med lidt omrokeringer.

5. årg.
5. årg. er jo en større flok. De vil derfor blive fordelt i deres eget og 6. årg.'s lokale. 

Undervisningen for 3.- 5. årg. er planlagt til at følge skemaet, bortset fra enkelte fag, der vil blive omlagt fordi det ikke er meningsfulde i lokalerne PK-fag, musik og fortællefag. PK-fagene aflyses i denne periode.
Der vil komme yderligere info om dette i løbet af kommende uge, når den konkrete planlægning har fundet sted.

I den samlede planlægning er der indtænkt fornøden rengøring efter de behov, coronasmitten medfører. Eleverne vil således opleve, at den daglige hygiejne vil være en del af hverdagen. Dette vil vi forsøge at inddrage på en balanceret måde, så det ikke bliver til angst, men bare en helt almindelig sund og fornuftig omgang med hinanden.

 

7. april

Regeringen har bestemt at dagpasning og undervisning i skolerne skal genopstarte onsdag d. 15. april.

Vi udsender information om opstarten i børnehaver og undervisning af elever fra 0.- 5. klasse samt spirer onsdag kl. 14.

 

24. marts
kl. 12.00

Nødpasning i børnehave og vuggestue

Nødpasning i skolen

Tidlig SFO er udsat til skolerne starter op igen. Dette er pt. uvist, men tidligst 14. april.  Se yderligere information fra Morsø Kommune.

 

23. marts
kl. 18.00

Regeringen har udsat åbning af daginstitutioner og skoler til tidligst den 14. april.

Vi lægger information om nødpasning på hjemmesiden i morgen efter middag.

 

19. marts
kl. 9.00
Morsø Kommunes retningslinier for nødpasning.

 

16. marts
kl. 10.00
Sundhedsplejen har meddelt, at alle aftaler i den kommende periode er aflyst.

 

13/3
Kl. 23.00
Der er nogle, der ikke nåede at hente bøger/tøj eller andet, der måtte være nødvendigt. Skolens lokaler vil derfor være åbne mandag formiddag fra kl. 8-12.

 

12/3 
Kl. 13.00
I forhold til undervisningen får I tilsendt mails fra lærerne om organiseringen af fjernundervisning. For nogle af jer, er det vigtigt, at I afhenter materialer på skolen som beskrevet i mail.

Fjernundervisningen starter mandag og omfatter de boglige fag.
Hvis der opleves tekniske problemer i forhold til opgaver mv. så skal I kontakte Thomas enten på mail: thomas@loedderupfri.dk eller tlf. 53236363.

 

Kl. 09.20
På baggrund af forespørgsler understreges det at både skole og børnehave/vuggestue er lukket fra mandag og mindst 14 dage frem.
Generalforsamling og forældremøde i børnehave i aften er udskudt på ubestemt tid.

 

11/3 kl. 22.00
Mail:

Kære alle

Som mange af jer vil vide fra pressemødet, der blev sendt på tv i aften, har regeringen truffet beslutning om, at alle skoler og daginstitutioner lukker fra senest mandag d. 16. marts og mindst 14 dage frem.

Dette for at forsøge at forsinke smittespredningen mest muligt i Danmark. Det er af størst mulig betydning, at dette lykkes. Vi har ikke set så drastiske forholdsregler i nyere tid, hvilket understreger situationens alvor. Regeringen opfordrer således til, at alle der kan arrangere sig med pasning af egne børn sætter dette i værk hurtigst muligt.

Jeg vil derfor opfordre til, at man lader sine børn blive hjemme fra skole fra i morgen tidlig, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Der vil være personale på skole og børnehave i morgen og fredag.

Alle planlagte møder og arrangementer er foreløbig udskudt på ubestemt tid.

 

Der vil komme nærmere information i de kommende dage.

Hvis der spørgsmål til ovenstående, så skriv på  mail: kontor@loedderupfri.dk eller ring på tlf. 30132524.

Hilsen Frank

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok